☰ Menu
KP PSP w Drawsku Pomorskim
Herb KP PSP w Drawsku Pomorskim

Wtorek 22.01.2019

zaawansowane

Przyjmowanie, załatwianie i ropatrywanie spraw oraz skarg i wniosków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej  PSP w Drawsku Pomorskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

     mł. bryg. mgr inż. Paweł Dymecki

przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach ochrony przeciwpożarowej powiatu - codziennie

 oraz

w sprawach skarg i wniosków – codziennie od godz. 7 30  do godz. 9 30

a także dodatkowo w poniedziałki od godz. 15 00 do godz. 17 00 (po uprzednim umówieniu w sekretariacie)

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

         –  kpt. mgr inż. Andrzej Podolak

 

 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami). Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego "Skargi i wnioski" oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

·      ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP

·     pisemnie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierzono Sekcji ds. organizacji i archiwizacji w KP PSP Drawsko Pomorskim

Załatwienie skargi lub wniosku jest poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy. O sposobie załatwienia zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę które następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Tryb załatwiania spraw

Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczone do komendy poprzez:

- osobiste doręczenie w siedzibie komendy do sekretariatu -     pokój nr 138

   Pl. Marii Konopnickiej, 78-500 Drawsko Pomorskie,

- listownie na adres podany powyżej,

- faksem na nr (94) 363-20-61,

- pocztą elektroniczną na adres:             kp.drawsko@szczecin.kwpsp.gov.pl 

 

       W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań.

Tryb załatwiania spraw w komendzie zgodny jest z „Rozdziałem 7 - Załatwianie spraw” - Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w komendzie realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, natomiast klasyfikacja i kwalifikacja spraw jest zgodna z „Rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP” stanowiącym załącznik do decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

  

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

 

Pokój nr 156

·    zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów

·    zgłoszenia organizacji imprez masowych

·    zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży

·    prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron

·    wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów, lokali

·    rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe ,

 

           Pokój nr 156

·    uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,

 

Pokój nr 148

·    możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP i podjęcia nauki w Szkołach Pożarniczych,

·    uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Dziurdz
(2003-11-07 14:52:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Bany
(2016-10-19 14:56:57)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X